Lesser General Public License

NOTE! This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Polish. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL—only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help the Polish speakers understand the GNU GPL better.

UWAGA! To jest nieoficjalne tłumaczenie Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej GNU na język polski. Nie zostało opublikowane przez Free Software Foundation i pod względem prawnym nie stanowi warunków rozpowszechniania oprogramowania stosującego GNU LGPL — ustanawia je wyłącznie oryginalny angielski tekst licencji GNU LGPL. Jednak mamy nadzieję, że pomoże ono lepiej zrozumieć Licencję osobom mówiącym po polsku.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
(MNIEJSZA POWSZECHNA LICENCJA PUBLICZNA)

Tłumaczenie: Konrad Stobiecki

Wersja 2. 1, Luty 1999
(Oryginalna kopia tej licencji znajduje się na stronie web GNU)
Prawa autorskie (C) 1991, 1999 Fundacja Wolnego
Oprogramowania, Inc. 59 Temple Place, Suite 330,
Boston, MA 02111-1307 USA Każdy może kopiować
i dystrybuować wierne kopie tego dokumentu licencyjnego,
wprowadzanie zmian nie jest dozwolone.

[Jest to pierwsza opublikowana wersja Mniejszej GPL -
Powszechnej Licencji Publicznej. Liczy się także jako
następca GNU Library Public License (GNU Publiczna
Licencja Bibliotek), wersja 2, od numeru wersji 2.1]

Preambuła

Większość licencji na użytkowanie oprogramowania jest projektowanych w celu ograniczania praw do jego rozpowszechniania i modyfikacji. Dla zachowania równowagi Powszechne Licencje Publiczne GNU powstały z intencją zagwarantowania wolności rozpowszechniania i modyfikacji oprogramowania—aby istniała pewność, że będzie ono na zawsze bezpłatne dla wszystkich jego użytkowników.

Poniższa licencja, Mniejsza Powszechna Licencja Publiczna, odnosi się do oprogramowania spełniającego określone warunkitypowo biblitotekFree Software Foundation oraz innych autorów, którzy zdecydują się jej używać. Ty także możesz ją stosować, ale sugerujemy Ci przemyśleć najpierw uważnie czy ta licencja, czy też Powszechna Licencja Publiczna jest lepszą opcją w poszczególnym przypadku, opierając się na wyjaśnieniach, które znajdują się dalej.

Kiedy mówimy o wolnym oprogramowaniu, odnosimy się do wolności użytkowania, nie ceny. Nasze Powszechne Licencje Publiczne są zaprojektowane z myślą o tym, żeby dać Ci prawo rozpowszechniania kopii wolnego oprogramowania (oraz pobierać opłatę za tą usługę, jeśli chcesz); że otrzymasz kod źródłowy albo możesz go otrzymać, jeśli chcesz; że możesz modyfikować to oprogramowanie i używać jego fragmentów do tworzenia nowego—wolnego oprogramowania; i w końcu, że jesteś poinformowany o tym, że możesz wykonywać te czynności.

W intencji ochrony Twoich praw musieliśmy stworzyć pewne ograniczenia, które zabraniają dystrybutorom odmówienia Ci tych praw lub wymagania od Ciebie ich poddania. Ograniczenia sprowadzają się do kilku obowiązków nałożonych na Ciebie, kiedy rozpowszechniasz kopie bibliotek lub modyfikujesz je.

Na przykład jeśli rozpowszechniasz kopie biblioteki, bez pobierania za tą czynność opłaty, czy też za opłatą, musisz przekazać odbiorcom wszystkie prawa, które my daliśmy Tobie. Musisz upewnić się, że oni także otrzymają lub mogą otrzymać dostęp do kodu źródłowego. Jeśli w dystrybucji połączysz kod źródłowy z biblioteką, musisz przekazać kompletne pliki objektów odbiorcom, tak że będą oni mogli połączyć je z biblioteką po dokonaniu modyfikacji i rekompilacji. I musisz także pokazać im tą licencję, żeby oni również znali swoje prawa.

Bronimy Twoich praw na dwa sposoby: (1) ustanawiamy prawa do rozpowszechniania biblioteki oraz (2) oferujemy Tobie tą licencję, która daje Ci prawne pozwolenie na powielanie, rozpowszechnianie i/lub modyfikację biblioteki.

Aby chronić każdego dystrybutora, chcemy aby było bardzo jasne, że nie ma żadnej gwarancji na darmowe biblioteki. Także jeśli ta biblioteka jest zmodyfikowana przez kogoś i przekazana dalej, odbiorcy powinni wiedzieć, że to, co posiadają nie jest oryginalną wersją, tak że reputacja autora wersji oryginalnej nie zostanie naruszona przez problemy, które mogą powstać w wyniku działań innych użytkowników.

Ostatecznie, patenty oprogramowania stwarzają stałe zagrożenie dla egzystowania każdego darmowego programu komputerowego. Życzylibyśmy sobie, aby żadna kompania nie mogła wywierać presji na twórcy wolnego oprogramowania przy określaniu licencji dla własnego patentu. Dlatego zwracamy uwagę na to, żeby nie podpisywać, jako twórca, licencji patentowej dla swojej wersji biblioteki, jeśli posiada ustalenia sprzeczne z tymi, które są zawarte w niniejszej licencji.

Dystrybucja większości oprogramowania GNU, włączając w to biblioteki, jest określona przez zwykłą licencję GNU. Niniejsza licencja, Mniejsza Powszechna Licencja Publiczna, dotyczy w szczególności bibliotek i różni się nieco od zwykłej Licencji Powszechnego Użytku (GPL). Możemy używać niniejszej licencji również dla bibliotek przeznaczonych do celu włączenia ich w skład płatnego oprogramowania.

Kiedy program komputerowy jest połączony z biblioteką, czy to permanentnie czy też używając pliku biblioteki, kompozycja ta posiada pokrewieństwo z oryginalną biblioteką. Oznacza to, że Powszechna Licencja Publiczna (GPL) pozwala na taką kompozycję jedynie pod warunkiem spełniania przez każdy jej element kryteriów wolnego oprogramowania, opisywanych w Powszechnej Licencji Publicznej (GPL). Mniejsza Licencja Publiczna ustala mniej restryktywne kryteria połączenia dowolnego kodu z biblioteką.

Nazywamy tą licencję "Mniejszą" Powszechną Licencją Publiczną (LGPL), ponieważ w mniejszym stopniu chroni ona wolność jej użytkownika niż Powszechna Licencja Publiczna (GPL). Daje ona również twórcom wolnego oprogramowania mniejszą przewagę nad "płatnymi" programami. Mniejszość tej przewagi jest często powodem, dla którego dla bibliotek używamy Powszechnej Licencji Publicznej (GPL). Jednak Mniejsza Powszechna Licencja Publiczna (LGPL) posiada pewne ustalenia, które są bardziej odpowiednie dla niektórych rodzajów bibliotek.

Na przykład, czasami, może zaistnieć specjalna potrzeba, kiedy nasza biblioteka staje się standardem. Aby powstał standard, również "płatne" oprogramowanie musi mieć możliwość pracy z biblioteką. Często również zdarza się, że "darmowa" biblioteka wykonuje te same funkcje, które posiada jej komercyjny odpowiednik. W takich przypadkach nie przyniesie za wiele korzyści to, że ograniczymy swobodę używania biblioteki jedynie do wolnego oprogramowania. Dlatego też opatrujemy ją Mniejszą Powszechną Licencją Publiczną (LGPL).

W niektórych przypadkach zezwolenie na używanie danej biblioteki w niedarmowym oprogramowaniu sprawia, że większa ilość osób może skorzystać z dobroci, jakie przynosi wolne oprogramowanie. Na przykład, zezwolenie na używanie biblioteki GNU C w niedarmowym oprogramowaniu pozwala szerszemu zakresowi odbiorców na używanie całego systemu operacyjnego GNU oraz jego wariantu—GNU/Linux.

Chociaż Mniejsza Powszechna Licencja Publiczna w mniejszym stopniu chroni wolności działania, zapewnia ona użytkownikowi oprogramowania, które jest połączone z biblioteką, wolność poczynań i dostępność środków do uruchomienia programu komputerowego używając zmodyfikowanej wersji opatrzonej licencją LGPL biblioteki.

Poniżej znajdują się precyzyjnie opisane zasady i warunki kopiowania, rozpowszechniania i modyfikacji. Zwróć uwagę na różnicę pomiędzy "dziełem opartym na Bibliotece" a "programem (komputerowym), który "używa Biblioteki". W pierwszym przypadku program komputerowy zawiera kod pochodny od kodu biblioteki, natomiast w drugim musi być połączony z tą biblioteką, aby działać.

WARUNKI I ZASADY KOPIOWANIA, DYSTRYBUCJI I MODYFIKOWANIA

0. Niniejsza Licencja jest przeznaczona dla bibliotek i innego oprogramowania komputerowego, które zawiera adnotację umieszczoną przez właściciela praw autorskich lub osobę do tego upoważnioną, oznajmiającą że może być ono rozpowszechniane na warunkach niniejszej Mniejszej Powszechniej Licencji Publicznej (LGPL, również nazywanej dalej "niniejszą Licencją"). Do licencjobiorcy będziemy zwracać się "per Ty".

Termin "biblioteka" oznacza kolekcję funkcji dowolnego języka programowania i/lub danych przygotowanych tak, aby mogły być one połączone z programami aplikacji (które używają ich niektórych funkcji i danych) aby tworzyć struktury wykonywalne (czyli oprogramowanie komputerowe).

Termin "Biblioteka", poniżej, odnosi się do każdej biblioteki oprogramowania lub pracy, która została wydana na warunkach niniejszej Licencji. "Dzieło oparte na Bibliotece" oznacza Bibliotekę oraz każde wywodzące się od niej dzieło, zawierające Bibliotekę lub jej fragment, nienaruszony lub zmodyfikowany, lub też przetłumaczony wprost na inny język. Chronią je prawa autorskie. (Tłumaczenie jest traktowane jako modyfikacja.)

"Kod źródłowy" oznacza preferowaną formę zapisu dzieła, służący do tworzenia modyfikacji. Dla biblioteki kompletny kod źródłowy oznacza cały kod źródłowy dla wszystkich zawartych w niej elementów łącznie z plikami definiującymi interfrejs (interface definition files) oraz skryptami używanymi do kompilacji oraz instalacji biblioteki.

Czynności inne niż powielanie, dystrybucja oraz modyfikacja nie są opisane w niniejszej Licencji; są poza jej pieczą. Uruchamianie dowolnego programu komputerowego używając Biblioteki nie jest ograniczone prawem, także efekt wynikowy tej operacji nie jest objęty niniejszą Licencją, pod warunkiem że zawartość tego efektu wynikowego operacji nie zawiera elementów Biblioteki (niezależnie od rodzaju narzędzia, którym posłużono się do zapisania tego efektu). Rodzaj efektu wynikowego zależy od rodzaju Biblioteki oraz oprogramowania, w którym została ona użyta.

1. Możesz powielać oraz rozpowszechniać wierne kopie kompletnego kodu źródłowego Biblioteki w takiej formie, w jakiej został Ci powierzony, na każdym rodzaju nośnika danych, pod warunkiem, że na każdej kopii w czytelnym i łatwo dostępnym dla odbiorcy miejscu umieścisz odpowiednią informację o prawach autorskich, wyjaśnienie zasad gwarancji, informację o modyfikacjach, pozostawisz nietknięte wszystkie zapisy dotyczące niniejszej Licencji oraz umieścisz kopię niniejszej Licencji (oryginału w języku angielskim - przyp. tłum.) razem z Biblioteką.

Możesz pobierać opłatę za akt przenoszenia kopii oraz opatrzyć ten akt gwarancją w zamian za opłatę.

2. Możesz modyfikować kopię lub kopie Biblioteki lub każdy jej fragment, przez to tworząc dzieło oparte na Bibliotece oraz powielać i rozpowszechniać taką modyfikację lub dzieło na warunkach opisanych w Sekcji 1 powyżej pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:
a) Zmodyfikowane dzieło musi pozostać biblioteką.
b) Pliki w zmodyfikowanej bibliotece muszą zawierać adnotację o tym, że były nad nimi prowadzone przez Ciebie prace oraz datę wprowadzonych zmian.
c) Modyfikacja biblioteki musi być dostępna nieodpłatnie i na zasadach opisanych w niniejszej Licencji.
d) Jeśli Twój dodatek do Biblioteki stanowi funkcję lub tablicę, które będą współpracować z pewną konkretną aplikacją i nie są pomijane przez inne aplikacje przy otwieraniu Biblioteki, musisz bardzo dokładnie upewnić się, że w wypadku, gdyby inne aplikacje nie obsługiwały jednej z dodanych przez Ciebie do Biblioteki funkcji lub tablicy, pozostałe elementy Biblioteki wciąż wykonują zadania, do których zostały pierwotnie zaprojektowane.

(Dla przykładu załóżmy, że funkcja w bibliotece służąca do znajdowania pierwiastków kwadratowych ma taką właściwość, że jest doskonale funkcjonalna poza obrębem aplikacji. Podsekcja 2d wymaga, żeby wspomagana przez aplikację funkcja lub tablica używanana przez tą funkcję była dla aplikacji opcjonalna: jeśli aplikacja jej nie używa, funkcja w bibliotece, która znajdowała pierwiastki kwadratowe musi dalej potrafić wyliczać pierwiastki kwadratowe.)

Te wymogi dotyczą zmodyfikowanego dzieła jako całości. Jeśli dające się zidentyfikować jego fragmenty nie wywodzą się od Biblioteki i są niezależnymi i odrębnymi dziełami, wtedy niniejsza Licencja oraz jej zasady ich nie dotyczą, jeśli są rozpowszechniane jako oddzielne dzieła. Jednak jeśli rozpowszechniasz te same fragmenty jako część całości, którą jest dzieło oparte na Bibliotece, dystrybucja całości musi spełniać zasady opisane w niniejszej Licencji, której pozwolenie na zastosowanie innych licencji obejmują tą całość, a jednocześnie każdą część dzieła osobno, niezależnie od tego, kto jest autorem.

Aby zostało to do końca wyjaśnione, ta sekcja nie powstała w intencji odebrania Ci praw do dzieła stworzonego przez Ciebie; raczej intencją jest kontrolowanie dystrybucji oraz egzekwowanie praw autorskich do wspólnych czy też oddzielnych dzieł tworzących Bibliotekę.

W dodatku dzieła nieoparte na Bibliotece, tudzież nieobjęte niniejszą Licencją, które zostaną umieszczone wraz z Biblioteką (albo z dziełem opartym na Bibliotece) na wspólnym egzemplarzu nośnika danych nie zostaną objęte niniejszą Licencją.

3. Możesz zdecydować się na zastosowanie zasad zwykłej Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU GPL) zamiast niniejszej Licencji do danej kopii Biblioteki. Aby to zrobić, musisz zamienić wszystkie informacje wskazujące na zastosowanie niniej Licencji na informacje dotyczące opatrzenia dzieła Powszechną Licencją Publiczną, wersji 2. (Jeśli ukaże się nowsza wersja niż 2 wersja licencji GPL, możesz wskazać na nowszą wersję, jeśli sobie tego życzysz.) Nie dokonuj żadnych innych zmian.

Po zastosowaniu zmian wspomnianych w porzednim akapicie w danej kopii nie będzie można spowrotem zamienić licencji na LGPL. Powszechna Licencja Publiczna (GPL) będzie obowiązywała każde następne kopie oraz dzieła oparte na Bibliotece, które powstały na fundamentach tych kopii.

Ta opcja jest przydatna, jeśli chciałbyś przenieść fragment kodu Biblioteki do programu, który nie jest biblioteką.

4. Możesz powielać i rozpowszechniać Bibliotekę (lub każdy jej fragment, lub każde dzieło oparte na Bibliotece na warunkach zawartych w Sekcji 2) w formie zapisu kodu wynikowego (object code) lub w formie wykonywalnej (executable) na zasadach opisanych w Sekcjach 1 oraz 2 powyżej i pod warunkiem, że dołączysz do każdej kopii kompletny, czytelny dla maszyny, kod źródłowy, który musi być rozpowszechniany na zasadach określonych w Sekcji 1 oraz 2 na wybranym nośniku danych służącym do przenoszenia oprogramowania komputerowego.

Jeśli dystrybucja kodu wynikowego (object code) jest dostępna do pobrania z wyznaczonego miejsca, wtedy oferowanie dostępu w tym samym miejscu do zapisu kodu źródłowego spełnia wymagania dotyczące konieczności uwzględnienia kodu źródłowego w kopii, jako że odbiorcy nie są zobowiązani do odbierania kodu źródłowego wraz z kodem wynikowym.

5. Program komputerowy, który nie zawiera żadnej funkcji pochodzącej od, ani żadnego fragmentu biblioteki, ale jest zaprojektowany do pracy z Biblioteką poprzez połączenie poprzez kompilację lub bezpośredni odnośnik, nazywamy "programem, który używa Biblioteki". Taki program komputerowy, odseparowany od Biblioteki, nie jest dziełem opartym na Bibliotece, co oznacza że nie obejmują go zasady opisane w niniejszej Licencji.

Jednak łącząc "program, który używa Biblioteki" z Biblioteką tworzymy plik wykonywalny (executable), który pochodzi od Biblioteki (ponieważ zawiera fragmenty Biblioteki) i jednocześnie traci status "programu, który używa Biblioteki". Wtedy taki plik wykonywalny jest chroniony przez niniejszą Licencję. Sekcja 6 wyjaśnia zasady dystrybucji podobnych plików.

Gdy "program, który używa Biblioteki" używa materiału z początkowych bajtów pliku Biblioteki (header), kod wynikowy (object code) tego dzieła może być pochodnym od Biblioteki, mimo że kod źródłowy nie jest. Kiedykolwiek zachodzi taka zgodność, jest to bardzo ważne aby praca mogła być skompilowana bez użycia Biblioteki, albo ta praca (dzieło) była biblioteką. Prawo nie określa dokładnie granicy bajtów nazywanych "początkowymi pliku".

Jeśli taki plik objektu składa się jedynie z parametrów numerycznych, schematu rozmieszczenia struktury danych oraz dostępu do nich, krótkich makr oraz małych, wewnątrzliniowych funkcji (o długości 10 lub mniej komend), wtedy używanie takiego pliku jest nieograniczone, niezależnie od tego czy to jest dzieło pochodna od Biblioteki, czy też nie. (Pliki wykonywalne zawierające ten kod wynikowy, object code, wraz z częściami biblioteki dalej będą ograniczone zasadami z Sekcji 6.)

W przeciwnym razie, jeśli praca jest pochodną Biblioteki, możesz rozpowszechniać kod wynikowy (object code) dzieła pod zasadami określonymi w Sekcji 6. Każde pliki wykonywalne (executables) zawierające to dzieło także podlegają Sekcji 6 niezależnie od tego czy są czy też nie są połączone z samą Biblioteką.

6. Jako wyjątek do powyższych Sekcji możesz także połączyć lub skompilować "program, który używa Biblioteki" z Biblioteką w celu stworzenia dzieła, które zawiera fragmenty Biblioteki oraz rozpowszechniać to dzieło na swoich zasadach, pod warunkiem że te zasady pozwalają na modyfikację przez odbiorcę dzieła dla własnego użytku oraz rekonstrukcję kodu dla potrzeb tych modyfikacji.

Musisz z każdą kopią tego dzieła przekazać odpowiednią informację, że używana jest w niej Biblioteka, a także że wszystko odbywa się na zasadach opisywanych w niniejszej Licencji. Musisz dostarczyć kopię (oryginału w języku angielskim - przyp. tłum.) Jeśli dzieło podczas prezentacji ukazuje informacje o prawach autorskich, musisz zmusić je do przedstawienia wraz z nimi informacji o prawach autorskich dla Biblioteki, a także odnośnik do kopii niniejszej Licencji. Musisz także wykonać poniższe czynności:

a) Dostarczyć dzieło z kompletnym kodem źródłowym, czytelnym dla maszyny, użytym w dziele (który musi być rozpowszechniany na zasadach określonych w Sekcjach 1 i 2 powyżej); także, jeśli dzieło jest plikiem wykonywalnym (executable) połączonym z Biblioteką, z kompletnym kodem czytelnym dla maszyny, kodem wynikowym i/lub kod źródłowym "programu, który używa Biblioteki", tak że odbiorca będzie mógł modyfikować Bibliotekę, a następnie wyprodukować zmodyfikowany plik wykonywalny zawierający zmodyfikowaną przez siebie Bibliotekę. (Jest to rozumiałe, że użytkownik, który zmieni zawartość plików definicji, definition files, w Bibliotece może później nie być w stanie zrekompilować jej do używania zmodyfikowanych definicji.)
b) Użyj odpowiedniego mechanizmu wspólnych bibliotek (shared library) do łączenia z Biblioteką. Odpowiedni mechanizm jest takim, który (1) używa w czasie pracy biblioteki już istniejącej w systemie i (2) będzie pracowała bez błędów ze zmodyfikowaną wersją biblioteki, jeśli użytkownik zainstaluje ją, tak długo jak zmodyfikowana wersja jest kompatybilna interfrejsem z dziełem, z którym została stworzona.
c) Dołącz pisemne zobowiązanie, ważne na co najmniej trzy lata, aby dać użytkownikowi dostęp do materiałów wyszczególnionych w sekcji 6a, powyżej, za opłatą nie większą od kosztów dystrybucji.
d) Jeśli dystrybucja jest dokonywana poprzez oferowanie dostępu do kopii z danego miejsca, zaoferuj podobny dostęp do kopii wyszczególnionych materiałów z tego samego miejsca.
e) Upewnij się, że odbiorca wcześniej otrzyma kopię tych materiałów lub że przesłałeś już odbiorcy tą kopię.

Dla pliku wykonywalnego (executable), wymaganą formą "programu, który używa Biblioteki" jest ta, w której są zawarte dane oraz programy użytkowe potrzebne do reprodukcji pliku wykonywalnego z nich. Jakkolwiek, jako wyjątek, materiały do reprodukcji nie muszą zawierać wszystkiego, co jest zwykle rozpowszechniane (w formie kodu źródłowego lub binarnej) z całym komponentem (kompilator, jądro, itp.) dla systemu operacyjnego, na którym plik wykonywalny jest uruchamiany, dopóki te komponenty towarzyszą plikowi wykonywalnemu.

Może się zdarzyć, że wymogi niniejszej Licencji nie spełniają wymogów licencji tych pozostałych bibliotek. Taka tożsamość oznacza, że nie możesz używać ich w połączeniu z Biblioteką, razem z plikami wykonywalnymi, które rozpowszechniasz.

7. Możesz zamieścić elementy biblioteki, które są dziełem opartym na Bibliotece obok siebie w jednej bibliotece z innymi elementami biblioteki nie nie podlegającymi tej Licencji i rozpowszechniać taką połączoną bibliotekę, pod warunkiem, że oddzielna dystrybucja dzieła opartego na Bibliotece i innych elementów biblioteki jest dozwolona, i pod warunkiem, że zrobisz te dwie rzeczy:
a) Dołącz do łączonej biblioteki kopię tego samego dzieła opartego na Bibliotece, nie połączoną z żadnymi innymi elementami Biblioteki. Musi być ona rozpowszechniana na warunkach wymienionych w niniejszej Sekcji.
b) Umieść informację w łączonej bibliotece stwierdzającą, że część tej dzieła jest oparte na Bibliotece i wyjaśniającą gdzie można znaleźć towarzyszącą nie połączoną postać tego dzieła.

8. Nie możesz kopiować, modyfikować, podlicencjonować, łączyć z, lub rozpowszychniać Biblioteki inaczej niż na zasadach jasno określonych w niniejszej Licencji. Jakakolwiek próba kopiowania, modyfikowania, podlicencjonowania, łączenia z, lub rozpowszechniania Biblioteki jest bezprawna i spowoduje automatyczne wygaśnięcie twoich praw gwarantowanych przez niniejszą Licencję. Jednakże, strony, które otrzymały kopie lub prawa od Ciebie na warunkach niniejszej Licencji będą nadal mogły korzystać z niniejszej Licencji tak długo, jak długo strony będą stosowałe się do zasad niniejszej Licencji.

9. Nie jesteś zmuszony do akceptowania niniejszej Licencji, ponieważ nie podpisałeś jej. Jednakże w żaden inny sposób aniżeli poprzez ścisłe przestrzeganie jej zasad nie uzyskasz praw do modyfikacji, dystrybucji Biblioteki i dzieł od niej pochodnych. Zatem jeśli chcesz mieć te prawa, musisz zaakceptować niniejszą Licencję. Modyfikując lub rozpowszechniając Bibliotekę (i każde dzieło na niej oparte) wyrażasz zgodę i akceptację niniejszej Licencji, wraz z jej wszystkimi zasadami dotyczącymi rozpowszechniania, dystrybucji oraz modyfikowania Biblioteki i dzieł pochodnych.

10. Za każdym razem gdy rozpowszechniasz Bibliotekę (albo każde dzieło oparte na niej) odbiorca automatycznie otrzymuje niniejszą Licencję od właściciela praw autorskich do dystrybucji, powielania, łączenia lub modyfikacji Biblioteki. Nie możesz nakładać żadnych ograniczeń na odbiorców Twoich kopii Biblioteki. Nie jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie zasad niniejszej Licencji przez odbiorców Twoich kopii Biblioteki.

11. Jeśli w jakikolwiek sposób czy to w wyniku nakazu pracodawcy czy też organu władzy wykonawczej na drodze postępowania sądowego (czy też urzędu patentowego) zostanie na Ciebie nałożony obowiązek zmiany przestrzegania zasad niniejszej Licencji gdyż kłócą się one z innymi podpisanymi przez Ciebie umowami czy też licencjami, nie jesteś uprawniony do zmiany zasad niniejszej Licencji. Nie jesteś prawnie zobowiązany do dystrybucji czy też modyfikacji dzieła, które jest chronione niniejszą Licencją. Jeśli nie jesteś w stanie przestrzegać niniejszej Licencji, nie wolno Ci rozpowszechniać Biblioteki. Na przykład jeśli licencja patentowa nie pozwoli na całkowicie nieodpłatną dystrybucję Biblioteki przez każdego, kto otrzyma kopię pośrednio lub bezpośrednio od Ciebie, wtedy najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie byłoby zrezygnowanie z dystrybucji Biblioteki.

Jeżeli w jakichś szczególnych okolicznościach któryś fragment niniejszego punktu stałby się nieważny lub niewykonywalny, to intencją jest, aby znajdowała zastosowanie pozostała część punktu, a treść całego punktu była stosowana w pozostałych okolicznościach.

Celem niniejszego punktu nie jest zachęcanie do naruszania patentów czy innych praw własności, albo też do podważania ich ważności; niniejszy punkt za swój jedyny cel ma ochronę integralności systemu rozpowszechniania wolnego oprogramowania, realizowanego za pomocą publicznych licencji. Wielu ludzi bezinteresownie wniosło swój wkład do stworzenia szerokiego zakresu oprogramowania upowszechnianego w tym systemie, mając zaufanie do konsekwentnego jego stosowania; wyłącznie do autora/ofiarodawcy należy decyzja, czy życzy on sobie rozprowadzania oprogramowania za pośrednictwem innego systemu i licencjobiorca nie może tego prawa wyboru ograniczać.

Intencją niniejszego punktu jest jasne i wyraźne przedstawienie tego, co uważa się za skutki, jakie rodzi pozostała część niniejszej Licencji.

12. W przypadku, gdy dystrybucja i/lub używanie Programu w niektórych krajach poddane jest ograniczeniom patentowym lub zastrzeżeniom prawami autorskimi, początkowy posiadacz praw autorskich, który poddaje Program pod oddziaływanie niniejszej Licencji, może dodać wyraźnie zakreślone geograficzne ograniczenie rozpowszechniania wyłączające te kraje, dzięki czemu dystrybucja dozwolona będzie wyłącznie w krajach czy wśród krajów nie objętych takim wyłączeniem. W przypadku takim, niniejsza Licencja obejmuje dane ograniczenie tak, jakby było ono wpisane w jej treść.

13. W miarę potrzeby Fundacja Wolnego Oprogramowania może publikować poprawione i/lub nowe wersje Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej. Takie nowe wersje będą napisane w duchu podobnym do obecnej wersji, ale mogą różnić się w szczegółach poruszających nowe problemy czy zagadnienia.

Każdej wersji nadaje się wyróżniający ją numer. Jeżeli Biblioteka wskazuje na numer wersji niniejszej Licencji, odnoszący się do tej wersji i "wszelkich wersji następnych", masz do wyboru albo stosować się do postanowień i warunków tej wersji, albo którejkolwiek wersji późniejszej wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania. O ile Biblioteka nie wskazuje na numer wersji niniejszej Licencji, możesz wybrać dowolną wersję kiedykolwiek opublikowaną przez Fundację.

14. Jeśli chcesz włączyć części Biblioteki do innych wolnych programów, których warunki rozpowszechniania są inne, zwróć się pisemnie do autora z prośbą o pozwolenie. W przypadku oprogramowania objętego przez Fundację prawem autorskim, napisz do Fundacji; czasami czynimy od tego odstępstwa. W naszej decyzji kierujemy się dwoma celami: utrzymania wolnego statusu wszystkich pochodnych naszego wolnego oprogramowania oraz - generalnie - promowania współudziału i wielokrotnego stosowania oprogramowania.

WYRÓB BEZ GWARANCJI

15. PONIEWAŻ BIBLIOTEKA JEST LICENCJONOWANA BEZPŁATNIE, NIE JEST OBJĘTA GWARANCJĄ W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY. O ILE NA PIŚMIE NIE STANOWI SIĘ INACZEJ, POSIADACZE PRAW AUTORSKICH I/LUB INNE STRONY ZAPEWNIAJĄ BIBLIOTEKĘ W STANIE, W JAKIM JEST ("JAK WIDAĆ") BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ANI WYRAŹNEJ, ANI DOMYŚLNEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMYŚLNYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. CAŁOŚĆ RYZYKA W ZAKRESIE JAKOŚCI I SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA BIBLIOTEKI PONOSISZ SAM. W RAZIE GDYBY BIBLIOTEKA OKAZAŁA SIĘ WADLIWA, PONOSISZ KOSZT CAŁEGO NIEZBĘDNEGO SERWISU, NAPRAWY I KORYGOWANIA.

16. O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE STANOWI INACZEJ ALBO CZEGOŚ INNEGO NIE UZGODNIONO W FORMIE PISEMNEJ, ŻADEN POSIADACZ PRAW AUTORSKICH ANI INNA STRONA MODYFIKUJĄCA I/LUB REDYSTRYBUJĄCA BIBLIOTEKĘ ZGODNIE Z POWYŻSZYMI ZEZWOLENIAMI, W ŻADNYM WYPADKU NIE JEST ODPOWIEDZIALNA WOBEC CIEBIE ZA SZKODY, W TYM SZKODY OGÓLNE, SPECJALNE, UBOCZNE LUB SKUTKOWE, WYNIKŁE Z UŻYCIA BĄDŹ NIEMOŻLIWOŚCI UŻYCIA BIBLIOTEKI (W TYM, MIĘDZY INNYMI, ZA UTRATĘ DANYCH LUB POWSTANIE DANYCH NIEDOKŁADNYCH, ALBO ZA STRATY PONIESIONE PRZEZ CIEBIE LUB STRONY TRZECIE, JAK TEŻ NIEDZIAŁANIE BIBLIOTEKI Z INNYMI PROGRAMAMI), NAWET JEŚLI DANY POSIADACZ BĄDŹ INNA STRONA ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

KONIEC ZASAD I WARUNKÓW

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.